75 photos

Tiger's Nest 6209

Tiger's Nest 6209

Tiger's Nest6168

Tiger's Nest6168

Tiger's Nest6172

Tiger's Nest6172

Tiger's Nest 6154

Tiger's Nest 6154

Tiger's Nest 6165

Tiger's Nest 6165

Tiger's Nest 6150

Tiger's Nest 6150

Thimphu Prayer Wheel 6322

Thimphu Prayer Wheel 6322

Thimphu Prayer Wheel 6331

Thimphu Prayer Wheel 6331

Thimphu Butter Lamps6359

Thimphu Butter Lamps6359

Thimphu 6385

Thimphu 6385

Thimphu 6373

Thimphu 6373

Punakha Dzong 6480

Punakha Dzong 6480

Punakha Dzong 6520

Punakha Dzong 6520

Punakha Dzong 6501

Punakha Dzong 6501

Pass Near Wangdi 6597

Pass Near Wangdi 6597

Village near Wangdi 6645

Village near Wangdi 6645

Village near Wangdi 6651

Village near Wangdi 6651

Near Phobjhika6669

Near Phobjhika6669

Gray Langur Monkeys, Near Thimphu 6751

Gray Langur Monkeys, Near Thimphu 6751

Gray Langur Monkeys, Near Thimphu 6753

Gray Langur Monkeys, Near Thimphu 6753